Wersja dla niedowidzących A A A+ A++
Strona główna Zasady rejestracji

Zasady rejestracji

                                                              

Poradnia udziela pomocy nieodpłatnie,
na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dzieci.

W poradni działa Zespół Orzekający, który kwalifikuje dzieci i młodzież do kształcenia specjalnego,
nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju.

W celu ustalenia terminu wizyty prosimy o wcześniejszą rejestrację osobistą lub telefoniczną  

pod nr tel. 34 313 03 67.


Poradnia udziela pomocy wyłącznie na wniosek i za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

Uczniowie pełnoletni mogą samodzielnie zgłaszać się do poradni.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w PPP-P w Myszkowie dostępna jest na stronie internetowej BIP poradni w zakładce Przetwarzanie danych osobowych.

Zglaszanie dzieci z problemami dyslektycznymi na badania.doc (97 KB)

PRZED  WIZYTĄ W PORADNITermin wizyty ustalają: rodzic, prawny opiekun lub pełnoletni uczeń, telefonicznie lub osobiście w sekretariacie poradni. Nie jest wymagane skierowanie lekarza lub szkoły.
Przy ustaleniu terminu należy podać następujące dane: powód zgłoszenia celem skierowania dziecka do odpowiednich specjalistów, np. trudności w nauce, trudności w czytaniu, pisaniu, trudności wychowawcze, emocjonalne, wady wymowy, wybór kierunku kształcenia;
wiek dziecka (szkoła, klasa lub przedszkole);
numer telefonu kontaktowego;
Wszelkie świadczone przez nas usługi są bezpłatne.


PIERWSZA WIZYTA W PORADNI


 Na wstępie rodzic wypełnia arkusz zgłoszenia z numerem  PESEL dziecka.
Rozmowa ( wywiad) z rodzicem  będzie dotyczyła zgłaszanego problemu, sytuacji opiekuńczo-wychowawczej, rozwoju dziecka, itp.
Wskazane jest  na pierwszą wizytę diagnostyczną zabranie  pakietu dokumentów dtyczących ewntulnego leczenia dziedcka
oraz  dotychczasowej dokumentacji psychologicznej – jeśli dziecko miało wykonywane testy np. w poradni niepublicznej, w gabinecie psychologicznym itp.
opinii szkolnej  na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu, szkole (jeżeli taka została wystawiona);
 Dzienniczków, zeszytów, wytworów dziecka itp.


ETAP DIAGNOSTYCZNY


Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna to proces, którego celem jest wyjaśnienie przyczyn trudności w uczeniu się lub w zachowaniu. W czasie spotkania z psychologiem i pedagogiem dziecko lub nastolatek wykonuje szereg zadań, których celem jest określenie potencjałów i deficytów. Diagności w swojej pracy stosują wystandaryzowane testy psychologiczne i pedagogiczne. Dzięki temu możliwe jest porównanie wyników uzyskanych z normami wiekowymi.
Badanie trwa około 2,5 godziny
Badania odbywają się w godzinach dopołudniowych.
Dziecko powinno być zdrowe (bez gorączki, kataru, nie w trakcie leczenia i nie bezpośrednio po nim, bez opatrunków gipsowych, itd.). Jeśli dziecko jest chore lub z jakichś innych powodów nie może odbyć się badanie w danym dniu, rodzic powinien przed wizytą poinformować  Poradnię .

Dziecko powinno posiadać niezbędne  przybory i  rzeczy, których potrzebuje do normalnego funkcjonowania ( np. okulary, aparat słuchowy).


OMÓWIENIE WYNIKÓW i  UDZIELENIE PORADY


Po skończonej diagnozie psycholog i pedagog ponownie zapraszają opiekuna i omawiają wyniki badań. Określają przyczyny zgłaszanych trudności. Proponują możliwe formy pomocy. Jest to czas, w którym opiekun może zadać pytanie, poprosić o wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii.
Na pisemny wniosek rodzica diagności (w terminie do 30 dni) wystawiają pisemną opinię lub informację o wynikach przeprowadzonej diagnozy.