Wersja dla niedowidzących A A A+ A++
Strona główna Opinie i orzeczenia

Opinie i orzeczenia

 

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna wydaje na podstawie odpowiednich wnisków pisemnych rodziców i opiekunów prawnych

następujące rodzaje orzeczeń i opinii w sprawie:

UWAGA: wnioski i druki związane z orzekaniem i opiniowaniem  dostępne w zakładce Do pobrania .

1. Rodzaje orzeczeń

 • Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
 • Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży:

niesłyszących i słabosłyszących
niewidomych i słabowidzących
z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją
z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym)
z autyzmem w tym Zespołem Aspergera
z niepełnosprawnością sprzężoną

 • Orzeczenie o potrzebie zajęcia rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim
 • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów niedostosowanych społecznie
 • Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

UWAGA: wnioski i druki związane z orzekaniem i opiniowaniem w zakładce Do pobrania na stronie głównej

2 . Rodzaje opinii w sprawie:

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 • odroczenie rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego  lub obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia
 • o specyficznych trudnościach w uczeniu się ( dysleksja )
 • udzielanie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • przyjęcie ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
 • udzielanie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, w szkole lub placówce oświatowej
 • inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży
 • objęcie indywidualną ścieżką kształcenia
 • ponadto możliwe jest uzyskanie pisemnej informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni

UWAGA: wnioski i druki związane z orzekaniem i opiniowaniem w zakładce Do pobrania na stronie głównej