Wersja dla niedowidzących A A A+ A++
Strona główna Ogłoszenia

Ogłoszenia

Procedura wybranych aspektów organizacji i funkcjonowania PPP- P w Myszkowie w okresie obowiązywania epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

/ Do wydruku w zakladce do Pobrania /

Mając na uwadze zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego w okresie zagrożenia wirusem COVID -19 ustalam następujące zasady przy realizacji zadań statutowych poradni.

Ustalenie terminów wizyt odbywa się wyłącznie telefonicznie lub przez internet.

Przy ustalaniu terminu bierze się pod uwagę specyfikę zgłaszanych przez rodziców problemów. Pierwszeństwo posiadają sprawy orzecznicze i kryzysowo- -interwencyjne oraz niektóre terminowe sprawy opiniodawcze.

Terminy badań ustalone i przekazane rodzicom przed 16 marca 2020 są NIEAKTUALNE. Zaleca się aby przed dniem wizyty potwierdzać telefonicznie ( tel 34 313 03 67 ) w sekretariacie poradni poprawność terminu wizyty jakim dysponuje rodzic.

Zajęcia grupowe w poradni nie są organizowane do odwołania.

Do Poradni może zostać przyjęty wyłącznie pacjent i jego rodzic/opiekun bez objawów chorobowych jakiejkolwiek infekcji takich jak, katar, kaszel, gorączka) W przypadka dzieci z problemem alergii wziewnej ( tzw. katar sienny) wymagane jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego lub pisemne oświadczenie rodzica.

Jeżeli pacjent lub rodzic/opiekun manifestuje objawy chorobowe charakterystyczne dla SARS CoV 19, zamieszkuje z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub miał kontakt z osobą zarażoną ( w okresie 14 dni przed wizytą w poradni ) NIE MOŻE przebywać na terenie lokalu poradni.

Rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany poinformować poradnię o fakcie przebycia przez dziecko lub przez niego choroby SARS COV19 ( informacja ta przetwarzana bezie przez poradnię jako dane wrażliwe zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych realizowaną w poradni).

W przypadku podejrzenia o chorobę zakaźną (podwyższonej temperatury ciała, kaszlu, kataru, wysypki) – osoba niezwłocznie opuszcza placówkę .

Konieczne jest ograniczenie czasu przebywania w Poradni do niezbędnego minimum:

Pacjenci i ich rodzice/opiekunowie przybywają na badanie/zajęcia 10 minut przed ustaloną godziną.

Po przybyciu przed budynek w, którym mieści się poradnia informują telefonicznie sekretariat poradni tel . 34 313 03 67 o tym fakcie.

Oczekują przed wejściem głównym do budynku i zostają wprowadzeni do lokalu poradni przez pracownika poradni .

Pacjenci i ich rodzice/opiekunowie opuszczają Poradnię - niezwłocznie po zakończeniu badania, zajęć zgłaszają się do sekretariatu poradni i są wyprowadzani z lokalu poradni i budynku głównego.

UWAGA! W przypadku spóźnienia się dziecka na badania lub zajęcia wizyta może być niezrealizowana ze względu na ograniczenia czasowe powodowane realizacją kolejnych wizyt planowanych w tym dniu i konieczności prowadzenia czynności porządkowo – higienicznych w gabinetach poradni.
Zajęcia w okresie obowiązywania stanu pandemii trwają 45 minut .

Jeżeli w trakcie zajęć stosowano przerwę zajęcia wydłużają się o czas przerwy.

Wszelkie wywiady, rozmowy, konsultacje z rodzicami lub opiekunami odbywają się telefonicznie. Dostarczenie wymaganych przed wizytą zgód i dokumentacji odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie podane są przez rodzica w dniu wizyty. Omówienie wyników badań, udzielenie porad, informacji, odpowiedzi na pytania rodziców, podjęcie decyzji, co do wydania dokumentów, złożenia wniosków - także odbywają się telefonicznie w ustalonym terminie.

Pacjenci, ich rodzice/opiekunowie niezwłocznie przed wejściem do Poradni są zobowiązani do dezynfekcji dłoni (jeżeli przychodzą w rękawiczkach używają środka dezynfekującego na rękawiczki , środek dezynfekujący zapewnia Poradnia), lub umycia ich starannie zgodnie z instrukcją, oraz zasłaniania ust i nosa.

Zasłonienie ust i nosa nie dotyczy:

dzieci do ukończeniu 4 roku życia

dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju ( np. autyzm)

osób z powodu na ich stan zdrowia , w tym w przypadku zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej

osób mających trudności w samodzielnym zakryciu i odkryciu ust

osób głuchych lub głuchoniemych w przypadku komunikowania się z nimi.

Klienci są zobowiązani posiadać własne maseczki i rękawiczki.

Brak maseczki i /lub rękawiczek ochronnych u dziecka i/lub rodzica uniemożliwia wprowadzenie osób do budynku głównego i lokalu poradni.

Pacjenci, ich rodzice/opiekunowie są z obowiązani zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Poradni, jak i innych pacjentów ich rodziców (minimum 1,5 metra lub zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS). Dlatego konieczne jest ograniczenie do niezbędnego minimum ilości osób przebywających jednocześnie w Poradni: z jednym dzieckiem przychodzi wyłącznie jeden rodzic/opiekun.

Pacjenci i ich rodzice/opiekunowie docierają do Poradni bezpośrednio z miejsca zamieszkania, w miarę możliwości korzystając z transportu indywidualnego.

Rodzic/opiekun pozostaje w placówce na czas badania dziecka lub prowadzenia innych zajęć z dzieckiem.

Pacjenci, ich rodzice/opiekunowie są zobowiązani posiadać własne: przybory do pisania (długopis, ołówek, kredki),  jednorazowe chusteczki higieniczne
Dzieci nie mogą przynosić ze sobą zbędnych przedmiotów i zabawek.

Odbiór dokumentów z Poradni będzie możliwy za pośrednictwem poczty (list polecony), drogą elektroniczną (skany dokumentów), w wyjątkowych przypadkach osobiście, wyłącznie po zapowiedzi telefonicznej i umówieniu daty i godziny spotkania z zachowaniem powyższych procedur bezpieczeństwa dotyczących przebywania w placówce.

Dyrektor poradni informuje, że poradnia udziela pomocy wyłącznie na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka ( nie ma ustawowego obowiązku korzystania z usług poradni ). Należy to podkreślić, bo pomimo stosowania w procedur i środków ochronnych istnieje ryzyko zakażenia się wirusem SARS-CoV-2. Tak więc każdorazowo decyzję w sprawie realizacji wizyty na terenie poradni podejmuje ostatecznie rodzic lub opiekun prawny.

W przypadku subiektywnego odczucia zagrożenia rodzic może prosić poradnię o ustalenie terminu późniejszego wizyty diagnostycznej lub zajęć. W przypadku innych czynności niż diagnozy specjalistyczne rodzic może wnioskować o realizację zajęć przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość.
Standardy badań diagnostycznych wymagają przeprowadzenia badania w bezpośrednim kontakcie z diagnostą, co powoduje, że nie ma możliwości zachowania 2 - metrowej odległości przez cały czas trwania wizyty dziecka w gabinecie.


O ś w i a d c z e n i e

Oświadczam, że zapoznałam/em się, akceptuje i zobowiązuję się stosować podane powyżej procedury i warunki działania Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszkowie w sytuacji epidemii COVID-19:

Zobowiązuję się jednocześnie przed każdą kolejną wizytą do niezwłocznego powiadomienia PPP-P w Myszkowie o zmianie sytuacji zdrowotnej i epidemiologicznej zakresie o jakim mowa w powyższym oświadczeniu

...........................................................................................................

Data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych

nr telefonu kontaktowego......................................................