Wersja dla niedowidzących A A A+ A++
Strona główna Aktualności Pomoc dzieciom w wieku 0-6 lat zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym w ramach realizacji ustawy ZA ŻYCIEM

Ogłoszenia / Aktualności

Pomoc dzieciom w wieku 0-6 lat zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym w ramach realizacji ustawy ZA ŻYCIEM

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszkowie została wskazana do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno rehabilitacyjno-opiekuńczego (WOK-R-O) w powiecie myszkowskim. Ośrodek został utworzony w ramach realizacji rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Jego działalność przewidziana jest na 5 lat (2017 – 2021). WOK-R-O ma na celu udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia.

Do szczegółowych zadań WOK-R-O należy (Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych):

udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
prowadzenie akcji informacyjnych,
monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Rodziców zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia Ośrodka

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myszkowie,

ul. Partyzantów 21, tel: 34 313 03 67

poczta elektroniczna: ppppmysz@interia.pl

strona internetowa: www.ppppmyszkow.czt.pl

Więcej informacji o rządowym programie „Za życiem” znajdziecie Państwo tutaj: http://zazyciem.mrpips.gov.pl/program-za-zyciem